Zresetuj hasło

Twoje wyniki wyszukiwania

Rodo

REGULAMIN PORTALU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU NOCLEGOWEGO

„spijtanio.eu”

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski prawo, jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków korzystających z Serwisu „śpijtanio.eu” Użytkowników oraz odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji Usługodawcy.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.
 4. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Administratorem Danych jest w niniejszym Regulaminie zwany jako Usługodawca.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany użytkownikom pod adresem Norbit SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482621922

Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Użytkownik – Osoba, która zainteresowana jest ofertą Obiektu zarejestrowanego w Serwisie Usługodawcy bezpośrednio lub ze wsparciem osób reprezentujących Usługodawcę, w szczególności osoba rejestrująca się w serwisie lub przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie www Usługodawcy kanałów komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania, umożliwiającą świadczenie usług przez Usługodawcę.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: „https://www.spijtanio.eu/
 3. Administrator Danych Osobowych Użytkowników– administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka Norbit SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482621922  . Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 4. Konto – stworzone dla Użytkownika lub Obiekt w ramach Serwisu pod unikalną nazwą (login) konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Serwis, a także umożliwia reklamę Obiektu.
 5. Hasło – ciąg znaków, znany wyłącznie uprawnionemu Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Użytkownika do Konta w Serwisie, uwierzytelniony w Serwisie;
 6. Rejestracja Użytkownika – proces polegający na poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Obiekt – miejsce świadczenia usług noclegowych lub hotelarskich, w szczególności hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy. Odnosi się również do właściciela lub osób zarządzających Obiektem;
 8. Oferta – propozycja Użytkownika dotycząca wynajęcia Lokalu/ Ośrodka (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 9. Usługodawca – podmiot świadczący usługę korzystania z Serwisu, w tym prowadzenia konta oraz nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności Serwisu, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą jest Spółka Norbit SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482621922. W niniejszym regulaminie nazywany Usługodawcą.
 10. Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 12. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa za pomocą systemów teleinformatycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 13. Nadużycie – postępowanie lub czyn powszechnie uważane za obraźliwe. Decydujące zdanie w sprawie klasyfikacji nadużyć ma Usługodawca. Jako nadużycie uważane jest również wprowadzanie nieprawdziwych danych.

II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę pod adresem: „https://www.spijtanio.eul/”
 2. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Obiektem z skorzystania z Oferty Użytkownika, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Obiektu przez Internet.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika i Obiekt i z usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Korzystanie z Serwisu w zależności od wybranej usługi może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny, a w wypadku Obiektów w serwisie – wymaga rejestracji konta.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji usług (korzystanie z formularza kontaktowego lub pozostawienie komentarza pod wpisem), Użytkownik i Obiekt powinni:
  1. Posiadać urządzenie, umożliwiające korzystanie z Serwisu tj. komputer stacjonarny, laptopa;
  2. Posiadać adres e-mail, przeznaczony w szczególności do kontaktu z Usługodawcą
  3. Posiadać dostęp do sieci Internetowej,
  4. Posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.
 6. Podanie przez Użytkownika i Obiekt danych osobowych jest dobrowolne, acz konieczne do wykonania usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
 7. Użytkownik i Obiekt zobowiązani są do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 8. Użytkownicy i Obiekty mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej: spijtanio@gmail.com) albo telefonicznie (na numer telefonu 608-342-142) bądź listownie (na adres korespondencyjny Usługodawcy:).
 9. Każdy Użytkownik i Obiekt, który chce skorzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę, ma możliwość przesłanie wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu, które zostały podane.
 10. Użytkownik/Obiekt może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesłanie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.

III. Przedmiot świadczonych usług

 1. Usługodawca systemu świadczy usługę korzystania z Serwisu oraz prowadzi konta Użytkowników i Obiektów.
 2. Usługodawca świadczy usługi o charakterze nieodpłatnym, w szczególności:
  1. Rejestracja Użytkownika i Obiektu
  2. Wyszukiwania i publikowania informacji, opinii o Obiektach;
  3. Prowadzenie konta Użytkownika lub Obiektu.
  4. Zakończenie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
  5. Usługa Newsletter
 3. Usługodawca świadczy usługi o charakterze odpłatnym, w szczególności:

-wykupienie prezentacji na określony czas.

  1. Wszystkie opłaty za oferowane Usługi zawierają podatek VAT/podatek obrotowy oraz wszystkie inne podatki (podlegające wszelkim zmianom w/w podatków)
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat bądź ich późniejszych zmian od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu dla konta Obiektu, z wyłączeniem usług wskazanych w punkcie 2 powyżej. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym użytkowników odpowiednio wcześniej.
  3. W ramach usługi Usługodawca ma prawo do odczytu treści zamieszczonych w platformie treści.

IV. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dokonania rejestracji. W celu dokonania rejestracji w ramach Serwisu należy podać wymagane dane jak: login, adres e-mail, hasło oraz zaakceptowania regulaminu. W przypadku Obiektu wprowadza się następujące informacje: nazwę obiektu, miejscowość, województwo, typ obiektu
 2. Podanie adresu e-mail przez Użytkownika/Obiekt w trakcie procesu rejestracji Konta jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz rozpoczęcia korzystania z usług.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik/Obiekt może korzystać z konta, z chwilą zakończenia Rejestracji. Konto Użytkownika nie wymaga dodatkowej aktywacji mailowej.
 5. Usługodawca/Obiekt może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia naruszenia Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub wizerunku Usługodawcy.

V. Oświadczenie Usługodawcy.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do obsługi Serwisu z jak największą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Obiektów w ramach Serwisu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem postępowanie Użytkowników/Obiektów Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Usługodawca ma prawo zastosowanie przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli Usługodawca będzie planował dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Serwisu zawiadomi o tym Użytkownika lub Obiekt poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.
 6. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub Obiektu naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy (nie w sposób rażący) lub w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, w szczególności w przypadkach nieudanych prób zalogowania do Konta, Usługodawca ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta w Serwisie. Zablokowanie dostępu do konta oznacza zawieszenie dostępu do świadczonych usług.
 7. Odblokowanie dostępu do Serwisu jest możliwe poprzez pisemny kontakt Użytkownika lub Obiektu z Usługodawcą. Po odblokowaniu dostępu do Serwisu Użytkownik/ Obiekt w pełni korzysta z zawieszonych usług.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez nieuprawnione osoby trzecie.
 9. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (zmiana nie ma charakteru czynności jednostronnej).
 10. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych lub usług oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika czy Obiekt. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez takie treści lub materiały.
 12. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 13. Aktualnie obowiązujące po zmianie wersje Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie danej wersji, są dostępne pod adresem https://www.spijtanio.eu/.
 14. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana do Użytkownika (na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie), nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu.
 15. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik lub Obiekt ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Użytkownikowi lub Obiektowi informacji przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.
 16. W sytuacji, gdy Użytkownik/ Obiekt nie wypowie umowy w terminie, o którym mowa jest powyżej, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od daty ich wejścia w życie.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące: rejestracji, potwierdzenia tożsamości oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem z Serwisu należy składać pod adres e-mail lub na adres pocztowy Usługodawcy.
 2. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. Usługodawca poinformuje reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
 3. Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Serwisu lub uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika lub Obiekt w terminie 14 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść uwagi pod adres Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Fotografie

 1. Obiekt zamieszczając w Serwisie fotografie oświadcza, że:
  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii w Serwisie i publiczne udostępnienie jej w ten sposób przez niego;
  2. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
  3. fotografia przedstawia Obiekt i jego otoczenie lub atrakcję turystyczną, opisaną przez Obiekt;
  4. udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w prowadzonych przez Usługodawcę serwisach internetowych – na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Obiekt, zamieszczając fotografię w Serwisie oświadcza, że:
  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i publiczne udostępnienie przez niego zdjęcia w ten sposób;
  2. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
  3. fotografia przedstawia atrakcję turystyczną, opisaną przez Obiekt;
  4. udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w celu udostępniania fotografii w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów, w celu promocji korzystania z Serwisu, a także na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  5. zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.
  6. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku. Dane osobowe w zakresie wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Obiekt oświadcza również, że uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.
 3. Z tytułu udzielenia Usługodawcy powyższych licencji Obiektowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 4. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.
 5. Fotografia może być poddana akceptacji przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim powinien zweryfikować fotografię.
 6. Usługodawca ma prawo nie zamieścić fotografii bez konieczności podawania przyczyny.
 7. Fotografia zamieszczona przez Obiekt w Serwisie musi być przez niego opisana. Opis powinien w szczególności identyfikować miejsce i przedmiot, który przedstawia.
 8. Obiekt mają prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem możliwości technicznych Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie jednakowe lub podobne.
 9. Fotografie zamieszczane powinny być w formacie .JPG, JPEG lub PNG.
 10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Obiekt.
 11. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych, w celu dodawania lub odejmowania elementów, zmiany oryginalnej kompozycji zdjęcia lub łączenia kilku fotografii. Zabronione jest również zamieszczanie fotografii o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Usługodawca może usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe, bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii naruszających Regulamin skutkować może zawieszeniem Obiektu.

VIII. Newsletter

 1. W ramach prowadzonego serwisu „https://www.spijtanio.eu/” Usługodawca udostępnia bezpłatną usługę Newsletter.
 2. W celu realizacji usługi Newslettera Usługodawca przetwarzać będzie adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko Użytkownika lub Obiektu.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na przesyłaniu Użytkownikowi/Obiektowi informacji prawnych i faktycznych dotyczących działań podejmowanych przez Usługodawcę, usług świadczonych przez Usługodawcę oraz aktualnej sytuacji prawnej w zakresie usług świadczonych przez usługodawcę.
 4. Usługodawca oświadcza, że e-mail Użytkownika/Obiektu podany w polu newsletter nigdy nie zostanie przekazany firmom zewnętrznym w celu użycia ich do przesyłania informacji handlowej niezwiązanej z działalnością Usługodawcy.
 5. Użytkownik/Obiekt może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika/Obiekt adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników/Obiektów.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wyrażenie zgody, zawartej na stronie portalu.
 7. Użytkownik/Obiekt może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres Usługodawcy lub na adres mailowy: spijtanio@gmail.com
 8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

IX. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Zawartość Polityki prywatności: Polityka prywatności Administratora to informację dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej polityce Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą (Użytkownicy) powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
 3. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, lub dane osobowe dotyczące osób zarządzających/właścicieli Obiektu poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO
 4. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Dane Administratora Danych i możliwości kontaktu: Administratorem danych osobowych jest Spółka Norbit SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482621922 (dalej w niniejszym punkcie jako Administrator)
 6. Z Administratorem można kontaktować się:
  1. pod adresem korespondencyjnym Usługodawcy
  2. pod adresem poczty elektronicznej: spijtanio@gmail.com
 7. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych: Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Dane osobowe Użytkowników są zbierane:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres a także w przypadku wyrażenia zgody na świadczenie usługi newsletter.
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem lub usługi newsletter;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w przypadku wyrażenia zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci newslettera.
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w następujących celach: marketingu własnych produktów i usług w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach podatkowych i rachunkowych
  5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 4 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, w zw. z art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celach podatkowych i rachunkowych.
 8. Administrator przetwarzane dane osobowe w rozumieniu RODO, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), w szczególności takich jak: adres email, imię, nazwisko, telefon, adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia czy aktywności na Serwisie, oraz dane zawarte w przesłanej dokumentacji.
 9. Dane są przetwarzane do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do momentu zrealizowania uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora, w szczególności przedawnienia roszczeń lub cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bądź wniesienia sprzeciwu.
 10. Udostępnienie Danych: Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania a także podmiotom wspierającym działania Administratora.
 11. Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom Użytkownika dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Użytkownika danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 12. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych: Użytkownik ma prawo:
  1. dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
  3. do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 14. do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)
 15. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 16. prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi.
 17. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 18. Aby skorzystać z praw określonych w pkt. 1 – 8, Użytkownik, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
  1. Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora lub w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.
  3. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

X. Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Pliki cookie to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, Obiektów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Serwis„https://www.spijtanio.eu/” nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika/Obiektu i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  • świadczenia usług;
  • dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika lub Obiektu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika, Obiektu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy/Obiekty korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika/Obiektu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik/Obiekt nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika/Obiektu czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
  1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  2. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Obiektu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  3. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Obiektu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Obiekt.
  4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  5. niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  6. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  7. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  8. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika/Obiekt ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika/Obiekt, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub znajduje się Obiekt, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  9. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom/Obiektom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  10. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu internetowego.

XI. Postanowienia końcowe

 1. SERWIS zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
 2. Informacje uzyskane przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu przeznaczone są wyłącznie do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
 3. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje itp.), oprogramowanie, znajdujące się na Serwisie stanowiące własność intelektualną Usługodawcy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy) ani w działaniach na szkodę Usługodawcy. Jakiekolwiek modyfikacje powyższych materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem proporcji i czytelności materiału źródłowego. Nie dotyczy to utrwalenia w formie elektronicznej oraz w formie drukowanej indywidualnie wygenerowanego dla Użytkownika danych dotyczących Użytkownika pozyskanych z Serwisu zawierającego jego dane osobowe. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez Usługodawcę odpowiednich środków prawnych w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi i funkcjonalności oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z niniejszym Serwisem. Użytkownikowi i Obiektowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Obiektem lub Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania na Serwisie https://www.spijtanio.eu//
 7. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.

Informacja dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie

„https://www.spijtanio.eu/”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Norbit SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482621922 zwana dalej w niniejszej klauzuli NORBIT.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby NORBIT. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji, np. numeru PESEL.

Może Pani/Pan także skontaktować się z nami, pod adresem e-mail: spijtanio@gmail.com

II. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, gdyż zostały one nam przekazane przez Panią/Pana w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: 

https://www.spijtanio.eu/

III. Zakres danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie określnym w formularzu zamieszczonym pod adresem: „https://www.spijtanio.eu/” tj. m.in.: imię, nazwisko, e-mail.

IV. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie internetowej „https://www.spijtanio.eu/”będzie się odbywać w celu kontaktu z Panią/Panem, marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f)) oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zw. z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

V. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania NORBIT, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego;
 • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w sytuacji przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (cele marketingowe, kontaktowe, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 2. w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych w związku z zawartą umową przez okres jej obowiązywania, a następnie przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Norbit SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482621922. zwana dalej w niniejszej klauzuli NORBIT.

2. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy wyraziła Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes polega na realizowania marketingu produktów wytworzonych przez NORBIT).

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją nie podania danych będzie niemożliwość podjęcia przez NORBIT ww. działań.

3. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania NORBIT, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów – w tym firmy obsługujące te serwery, .

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
 • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody będą przetwarzane nie dłużej aniżeli do czasu cofnięcia przez Panią/Pana ww. zgody lub ustalenia przez nas, że dane te się zdezaktualizowały lub cel przetwarzania został zrealizowany,
w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów NORBIT będą przetwarzane przez okres trwania łączącej strony Umowy, ale nigdy nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu.

5. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Kontakt z Administratorem Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby NORBIT

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

Może Pani/Pan także skontaktować się z nami, pod adresem e-mail: spijtanio.eu@gmail.com

Partnerzy