REGULAMIN REZERWACJI | Śpij tanio!

REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin rezerwacji online

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z osobami zainteresowanymi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Obiektu przez Internet.
 2. Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji osoby zainteresowanej ofertą Użytkownika dane Obiektu świadczącego usługi turystyczne, przy których zawieraniu pośredniczy.
 3. Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
 1. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: https://www.spijtanio.eu/
 2. Użytkownik – osoba, która chciałaby skorzystać z oferty Obiektu, wobec czego, korzysta z Serwisu Usługodawcy bezpośrednio lub ze wsparciem osób reprezentujących Usługodawcę, w szczególności osoba rejestrująca się w serwisie lub przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie www Usługodawcy kanałów komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania, umożliwiającą świadczenie usług przez Usługodawcę.
 3. Obiekt – miejsce świadczenia usług noclegowych lub hotelarskich, w szczególności hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy. Odnosi się również do właściciela lub osób zarządzających Obiektem;
 4. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu/ Ośrodka (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługę korzystania z Serwisu, w tym prowadzenia konta oraz nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności Serwisu, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą jest firma Norbit SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482621922. W niniejszym regulaminie nazywany Usługodawcą.

 

II. Zasady korzystania z systemu rezerwacji online

 

 1. Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest:
 1. posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;
 2. uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie;
 3. zalogowanie się w Serwisie;
 4. akceptacja niniejszego Regulaminu a także Regulaminu Serwisu.
 1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator (Login) Użytkownika nie jest zajęty przez innego Użytkownika. Jeśli identyfikator jest dostępny, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli identyfikator nie jest dostępny, Użytkownik może zaproponować inny identyfikator. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny identyfikator.
 2. W procesie aktywacji Użytkownik ustanawia swoje hasło („Hasło”).
 3. Podczas aktywacji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.
 5. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne.

 

III. Zasady korzystania z rezerwacji online przez Użytkowników

 1. Użytkownik wyszukuje Obiekt przez Serwis i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.
 2. W oparciu o informacje wskazane przez Użytkownika, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która zawiera między innymi informacje dotyczące Ośrodka, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej kwoty do zapłaty oraz wysokości zadatku/zaliczki.
 3. Po potwierdzeniu przez Użytkownika zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej ze Wstępną rezerwacją online poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”, system przekierowuje Użytkownik do zakładki „Płatności”, gdzie Użytkownik wybiera formę płatności zadatku/zaliczki. Płatność zadatku/zaliczki będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie przekaże zaliczkę na rachunek Obiektu. Przyjmowanie płatności pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika następuje poprzez właściwy bank lub operatora płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Obiektu. Za dokonanie płatności online Serwis pobiera od Użytkownika bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości zgodną  z regulaminem  od każdej płatności.
 4. Kwota zadatku/zaliczki zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia Obiektu z tytułu najmu Obiektu. Płatność pozostałej części wynagrodzenia Obiektu dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Obiektu w sposób i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Użytkownika dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Obiekt.
 5. Po zaksięgowaniu zadatku/zaliczki wpłaconej przez Użytkownika na rachunku Serwisu, Użytkownik otrzymuje Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. W przypadku nieotrzymania przez Serwis pełnej kwoty zadatku/zaliczki w czasie 24 godzin od potwierdzenia przez Użytkownika warunków Rezerwacji zgodnie z punktem 3 powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku. Serwis przesyła na adres e-mail Użytkownika informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się w Obiekcie w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Obiektem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek/zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Ośrodka jest potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację.
 9. W momencie wpłaty zadatku/zaliczki przez Użytkownika, zawarta zostaje umowa pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem. Serwis wysyła do Obiektu informację o skorzystaniu z jego Oferty. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Ośrodka przez kolejnych Użytkowników w tym samym okresie. Obiekt zobowiązany jest do traktowania Użytkownika jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Obiekcie dostępnymi w Serwisie w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji i spełnieniem próśb, które zostały przekazane Obiektowi przez Użytkownika.
 10. Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Obiekt nie obciąży Użytkownika żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).

 

IV. Zasady anulowania rezerwacji

 1. Zasady anulowania rezerwacji przez Użytkownika określa Obiekt we własnym zakresie. Użytkownik ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w Koncie Użytkownika na stronie Serwisu.
 2. Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać kwoty zadatku/zaliczki. Wysokość takiej opłaty ustala Obiekt.
 3. W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Użytkownika całości lub części zadatku/zaliczki, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.
 4. Chęć anulowania rezerwacji Użytkownik zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego Konta Użytkownika na stronie Serwisu. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Użytkownika potwierdzenia z Serwisu, że rezerwacja została skutecznie anulowana.
 5. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Obiekt kwota zadatku/zaliczki podlega zwrotowi w całości. Za dokonanie płatności online Serwis pobiera od Użytkownika bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł od każdej płatności.

 

V. Odpowiedzialność

 1. Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.
 2. W momencie, gdy Użytkownik dokona rezerwacji poprzez Serwis, Serwis ponosi odpowiedzialność za:
 3. dokonanie Rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Użytkownika; Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Obiektu. Serwis nie ma możliwości i nie weryfikuje treści wszystkich Ofert w Serwisie.
 4. przekazanie Użytkownikowi (wysłanie drogą mailową) potwierdzenia Rezerwacji,
 5. przekazanie Obiektowi szczegółów danej Rezerwacji oraz danych osoby, która jej dokonała (tj. data przyjazdu, liczba nocy, rodzaj i cena Obiektu, imię i nazwisko Użytkownika, adres),
 6. przekazanie zadatku/zaliczki z tytułu rezerwacji dokonanej przez Użytkownika na rzecz Obiektu.
 7. Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Obiekt.
 8. Za zażalenia i skargi dotyczące Obiektu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Obiekt) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Użytkowników odpowiedzialny jest dany Obiekt. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Ośrodka ze strony Użytkowników i zrzeka się za nie wszelkiej odpowiedzialności. Serwis może w każdej chwili i według własnego uznania (a) zaoferować Użytkownikowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta, (b) pośredniczyć w kontakcie między Obiektem i Użytkownikiem, (c) zapewnić na koszt Obiektu alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Obiekcie lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Obiektu lub (d) pomóc Użytkownikowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Operatorowi w inny sposób.
 9. Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Obiekt w Ofertach odpowiedzialność ponosi Obiekt.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa jak również regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://www.spijtanio.eu/pl/regulamin/regulamin-serwisu,68.htm

Blog

Instagram

YouTube

Facebook